مهستی گنجوی : رباعیات
رباعی شمارۀ ۱۵۳
عشق است که شیر نر زبون آید از او
احمد شاملو : ترانه‌های کوچک غربت
صبح
ولرم و
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۷۱۰
تبسم از لبت چون موج در گوهر کند بازی
حکیم نزاری : غزلیات
شمارهٔ ۶۶
غذا چون کنم دردی از آفتاب
عرفی شیرازی : غزلها
غزل شمارهٔ ۴۱۴
گر بگویم ز نظر یار نهان است، غلط
انوری : مقطعات
شمارهٔ ۳۵۳ - نکتهٔ موزون
جایی که من نشینم بیکار کی نشینم
مولوی : دفتر سوم
بخش ۵۹ - عقول خلق متفاوتست در اصل فطرت و نزد معتزله متساویست تفاوت عقول از تحصیل علم است
اختلاف عقل‌ها در اصل بود
عرفی شیرازی : غزلها
غزل شمارهٔ ۲۹۶
گر محبت حمله بر ناموس کفار آورد
نظامی گنجوی : خردنامه
بخش ۱۷ - احوال سقراط با اسکندر
مغنی بدان ساز تیمار سوز
مولوی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۳۶۵
عشقی نه به اندازهٔ ما در سر ماست
شاه اسماعیل صفوی ( خطایی ) : گزیدهٔ اشعار ترکی
زار-زار
خوبلارین سلطانیسان, عالمده وار, خان اول یورو,
فریدون مشیری : تشنه طوفان
آتش
کاروان رفته بود و دیدهٔ من، همچنان خیره مانده بود به راه
نادر نادرپور : چشم ها و دست ها
در چشم دیگری
در آسمان آبی این چشم ناشناس
سنایی غزنوی : قصاید
قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۰
بس که شنیدی صفت روم و چین
اقبال لاهوری : ارمغان حجاز
خوشآن قومی پریشان روزگاری
خوشن قومی پریشان روزگاری
مولوی : دفتر ششم
بخش ۱۰۶ - رفتن پسران سلطان به حکم آنک الانسان حریص علی ما منع ما بندگی خویش نمودیم ولیکن خوی بد تو بنده ندانست خریدن به سوی آن قلعهٔ ممنوع عنه آن همه وصیت‌ها و اندرزهای پدر را زیر پا نهادند تا در چاه بلا افتادند و می‌گفتند ایشان را نفوس لوامه الم یاتکم نذیر ایشان می‌گفتند گریان و پشیمان لوکنا نسمع او نعقل ماکنا فی اصحاب السعیر
این سخن پایان ندارد آن فریق
نیما یوشیج : مجموعه اشعار
باد می گردد
باد می گردد و در باز و چراغ ست خموش
امیرخسرو دهلوی : غزلیات
شمارهٔ ۷۵۹
اگر آن شاه دمی پیش گدا بنشیند
خاقانی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۲۸۰
خاقانی ازین کوچهٔ بیداد برو
سعدی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۷۶
امشب نه بیاض روز برمی‌آید
مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام