سعدی : غزلیات
غزل ۶۶
هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است
هاتف اصفهانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۷۲
گردد کسی کی کامیاب از وصل یاری همچو تو
مولوی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۱۲۴۲
روزی به خرابات تو می میخوردم
هاتف اصفهانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۷۱
منم آن رند قدح نوش که از کهنه و نو
نظامی گنجوی : مخزن الاسرار
بخش ۴۲ - مقالت دوازدهم در وداع منزل خاک
خیز ووداعی بکن ایام را
هاتف اصفهانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۷۰
آن کمان ابرو کند چون میل تیرانداختن
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۶۶
مآل‌کار نقصانهاست هر صاحب‌کمالی را
احمد شاملو : آیدا در آینه
تکرار
جنگلِ آینه‌ها به هم در شکست
هاتف اصفهانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۶۹
به یک نظاره چون داخل شدی در بزم میخواران
شهریار (سید محمدحسین بهجت تبریزی) : گزیدهٔ غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۰ - بر سر خاک ایرج
ایرجا سر بدرآور که امیر آمده است
ناصرخسرو : قصاید
قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵۲
این کهن گیتی ببرد از تازه فرزندان ئوی
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۸۶۶
به حیرتم چه فسون داشت بزم نیرنگت
نظامی گنجوی : خسرو و شیرین
بخش ۵۴ - زاری کردن فرهاد از عشق شیرین
چو دل در مهر شیرین بست فرهاد
هاتف اصفهانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۶۸
بر خاکم اگر پا نهد آن سرو خرامان
عرفی شیرازی : غزلها
غزل شمارهٔ ۴۸۳
دل کز لبت چغانه به گوشش نمی زنم
هلالی جغتایی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۴۴
مگو افسانه مجنون، چو من در انجمن باشم
ابوسعید ابوالخیر : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۵۹۵
ابر از دهقان که ژاله می‌روید ازو
حکیم نزاری : غزلیات
شمارهٔ ۴۲۶
یکی را دوست می دارم که چون من سد رهی دارد
هاتف اصفهانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۶۷
گواهی دهد چهرهٔ زرد من
قاآنی شیرازی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۲۳
تا دست ارادت به تو دادست دلم
مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام