چالش حفظ شعر
قطعه: تصنیف نغمه ی چنگ، رنگ (3:45)
دانلود آلبوم نغمه ی چنگ از گروه پایور - بیپ‌تونز

گوهر: غزل شمارهٔ ۴۶ > حافظ
قطعه: ساز و آواز به همراه نی و سنتور (10:25)
دانلود آلبوم نغمه ی چنگ از گروه پایور - بیپ‌تونز

گوهر: غزل شمارهٔ ۶۹ > حافظ
قطعه: بهار عمر (13:44)
دانلود تک آهنگ بهار عمر از علیرضا گلبانگ - بیپ‌تونز

گوهر: غزل شمارهٔ ۲۵۳ > حافظ
قطعه: جمال یار (3:8)
دانلود آلبوم جمال یار از کامران زراسوند - بیپ‌تونز

گوهر: غزل شمارهٔ ۳ > حافظ
قطعه: ساز و آواز (دشتی به سه گاه، نی) (7:42)
دانلود آلبوم سرو شکسته از محمد باقری و ستار هوشیاری پور - بیپ‌تونز

گوهر: غزل شمارهٔ ۲۷۳۳ > مولوی
قطعه: ساز و آواز (دشتی، عود) (6:16)
دانلود آلبوم سرو شکسته از محمد باقری و ستار هوشیاری پور - بیپ‌تونز

گوهر: غزل شمارهٔ ۱۳۰ > حافظ
قطعه: ساز و آواز (نوا به دشتی، تار) (9:22)
دانلود آلبوم سرو شکسته از محمد باقری و ستار هوشیاری پور - بیپ‌تونز

گوهر: غزل شمارهٔ ۳۶۴ > مولوی
قطعه: امشب ز غمت میان خون خواهم خفت (3:45)
دانلود آلبوم امان از این دل از مسعود جاهد و فضل الله شهرکی و علیرضا آقاجری - بیپ‌تونز

گوهر: رباعی شمارهٔ ۹ > حافظ
قطعه: شبرو (7:17)
دانلود تک آهنگ شبرو از سروش دادیار - بیپ‌تونز

گوهر: غزل شمارهٔ ۲۳۱ > حافظ
قطعه: مژده وصل تو (4:48)
دانلود آلبوم شهر مناجات از جمعی از هنرمندان - بیپ‌تونز

گوهر: غزل شمارهٔ ۳۳۶ > حافظ
قطعه: جانان (4:9)
دانلود آلبوم کهربا از حمیدرضا منفرد - بیپ‌تونز

گوهر: غزل شمارهٔ ۲۷۸ > حافظ
قطعه: نخواهد شد (2:45)
دانلود تک آهنگ نخواهد شد از کمیل نصری - بیپ‌تونز

گوهر: غزل شمارهٔ ۱۶۵ > حافظ
قطعه: در آغوشم گیر (4:32)
دانلود تک آهنگ در آغوشم گیر از ابراهیم طهرانی پور - بیپ‌تونز

گوهر: غزل شمارهٔ ۳۳۶ > حافظ
قطعه: پناهنده (4:25)
دانلود تک آهنگ پناهنده از محمدرضا علیقلی - بیپ‌تونز

گوهر: غزل شمارهٔ ۳۱۷ > حافظ
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم