درباره زرتشت

کتاب اوستای حضرت زرتشت با ترجمهٔ جلیل دوستخواه

زرتشت
جلد اول کتاب اوستا - کهن ترین سرودهای ایرانیان جلد دوم کتاب اوستا
ویسپرد خرده اوستا وندیدا