چالش حفظ شعر
درباره عنصرالمعالی

عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار زاده شده به سال ۴۱۲ هجری قمری و درگذشته به سال ۴۸۰ هجری قمری (در سن ۶۸ سالگی) از امرای آل زیار است.
کتاب نصیحت‌نامهٔ او که به خاطر لقب دیگر او (قابوس دوم) به قابوس‌نامه مشهور است خطاب و برای فرزندش گیلانشاه نوشته شده است. او در هنگام تدوین این کتاب ۶۳ سال داشته است.
سبک نگارش کتاب نثر مُرسَل یا همان نثر ساده و بی‌پیرایه معمولِ قرن‌های چهارم و پنجم هجری قمری به سبک بلعمی و بیهقی است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
عنصرالمعالی
قابوس‌نامه
بسم الله الرحمن الرحیم باب اول: اندر شناخت راه حق تعالی باب دوم: در آفرینش پیغامبران باب سیوم: اندر سپاس داشتن از خداوند نعمت باب چهارم: اندر فزونی طاعت از راه توانستن باب پنجم: اندر شناختن حق پدر و مادر باب ششم: اندر فروتنی و افزونی هنر باب هفتم: اندر پیشی جستن در سخن‌دانی باب هشتم: اندر یاد کردن پندهای نوشروان عادل باب نهم: اندر ترتیب پیری و جوانی باب دهم: اندر خویشتن‌داری و ترتیب خوردن و آداب آن باب یازدهم: اندر ترتیب شراب خوردن و شرایط آن باب دوازدهم: اندر مهمانی کردن و مهمان شدن و شرایط آن باب سیزدهم: اندر مزاح و نرد و شطرنج و شرایط آن باب چهاردهم: اندر عشق ورزیدن و رسم آن باب پانزدهم: اندر تمتع کردن باب شانزدهم: اندر آیین گرمابه رفتن باب هفدهم: اندر خفتن و آسودن باب هجدهم: اندر شکار کردن باب نوزدهم: اندر چوگان زدن باب بیستم:اندر کارزار کردن باب بیست و یکم: اندر آیین جمع کردن مال باب بیست و دوم: اندر امانت نگاه داشتن باب بیست و سیوم: اندر برده خریدن و شرایط آن باب بیست و چهارم: اندر خانه و عقار خریدن باب بیست و پنجم: اندر خریدن اسب باب بیست و ششم: اندر زن خواستن باب بیست و هفتم: اندر فرزند پروردن و آیین آن باب بیست و هشتم: اندر دوست گزیدن و رسم آن باب بیست و نهم: اندر اندیشه کردن از دشمن باب سی‌ام: اندر آیین عقوبت کردن و عفو کردن باب سی و یکم: اندر طالب علمی و فقیهی باب سی و دوم: اندر تجارت کردن باب سی و سیوم: اندر ترتیب علم طب باب سی و چهارم: اندر علم نجوم و هندسه باب سی و پنجم: در رسم شاعری باب سی و ششم: اندر آداب خنیاگری باب سی و هفتم: اندر خدمت کردن پادشاه باب سی و هشتم: اندر آداب ندیمی کردن باب سی و نهم: در آیین کاتب و شرط کاتبی باب چهلم: در شرایط وزیری پادشاه باب چهل و یکم: در آیین و رسم اسفهسالاری باب چهل و دوم: اندر آیین و شرط پادشاهی باب چهل و سوم: در آیین و رسم دهقانی و هر پیشه که دانی باب چهل و چهارم: در آیین جوانمردی
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم