به سوال های ادبی جواب بده، دانش خودت رو محک بزن، امتیاز کسب کن، نشان ها رو به دست بیار و با دیگران رقابت کن.

شروع می کنم
درباره سعدالدین وراوینی

یکی از آثار ارزنده نثر فنی فارسی مرزبان نامه بازنگاشته خامهٔ نویسنده و گوینده و ادیب توانا سعدالدین وراوینی است که در میانهٔ سالهای ۶۱۷ الی ۶۲۲ ه.ق (و پس از دویست و اندی سال که از تاریخ تألیف آن توسط مزربان بن رستم یکی از شاهزادگان طبرستان می گذشت) از گویش طبری باستان به زبان پارسی دری، آراسته به صنایع لفظی و معنوی و اشعار تازی و پارسی و امثال و اخبار، برگردانیده شد. این کتاب از لحاظ شیوه نثر نویسی پیرو سبک نصرالله بن عبدالحمید منشی مترجم کلیله و دمنه از عربی به فارسی است.

متن این کتاب به همت آقای سیاوش جعفری از روی دکتر خلیل خطیب رهبر در گنجور در دسترس قرار گرفته است.

سعدالدین وراوینی
مرزبان‌نامه
باب اول باب دوم باب سیوم باب چهارم باب پنجم باب ششم باب هفتم باب هشتم باب نهم مقدمه فهرست الابواب ذیل الکتاب این قطعه را منصف در وقت تسلیم کتاب گوید
بازی و سرگرمی