چالش حفظ شعر
درباره رشیدالدین میبدی

ابوالفضل رشید الدین میبدی نویسنده و مفسر قرآن در نیمه اول قرن ششم است. مهمترین اثر وی تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار است. کشف الاسرار و عدةالابرار تفسیر بزرگ مشروحی است از قرآن که تألیف آن در اوایل سال ۵۲۰ هجری آغاز شد. این کتاب بر اساس تفسیر الهروی خواجه عبدالله انصاری (که هم اکنون در دست نیست) و در ده جلد نوشته شده‌است.

این کتاب به تفسیر خواجه عبدالله انصاری نیز معروف است و در گذشته به اشتباه آن را به خواجه عبدالله انصاری یا سعدالدین تفتازانی نسبت داده‌اند. اما به مدد تحقیق علی‌اصغر حکمت نویسندهٔ اصلی آن معلوم شده است. رشیدالدین میبدی در این کتاب ابتدا بخشی از آیات را بدون توضیح به فارسی روانی ترجمه کرده (النوبة الاولی)، سپس عقاید مفسرین و تحقیقات اهل فن را دربارهٔ تفسیر همان قسمت شرح می‌دهد (النوبة الثانیة) و در بخش سوم به بیان نکات عرفانی خصوصاً به نقل از استاد خود خواجه عبدالله انصاری می‌پردازد (النوبة الثالثة) و عموماً در این بخش زیبایی نثر فارسی میبدی به چشم می‌آید.

متن تفسیر کشف الاسرار به مدد متن منتشر شده از طریق کتابخانهٔ تصوف که به همت سرکار خانم زهرا خالوئی تهیه شده است در گنجور در دسترس قرار گرفته است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
رشیدالدین میبدی
کشف الاسرار و عدة الابرار
۱- سورة الفاتحة ۲- سورة البقره‏
۱ - النوبة الاولى ۱ - النوبة الثانیة ۱ - النوبة الثالثة ۲ - النوبة الاولى ۲ - النوبة الثانیة ۲ - النوبة الثالثة ۳ - النوبة الاولى ۳ - النوبة الثانیة ۳ - النوبة الثالثة ۳ - النوبة الاولی‏ ۳ - النوبة الثانیة ۳ - النوبة الثالثة ۳ - النوبة الاولی‏ ۳ - النوبة الثانیة ۳ - النوبة الثالثة ۴ - النوبة الاولى ۴ - النوبة الثانیة ۴ - النوبة الثالثة ۵ - النوبة الاولى ۵ - النوبة الثانیة ۵ - النوبة الثالثة ۶ - النوبة الاولى ۶ - النوبة الثانیة ۶ - النوبة الثالثة ۷ - النوبة الاولى ۷ - النوبة الثانیة ۷ - النوبة الثالثة ۸ - النوبة الاولى ۸ - النوبة الثانیة ۸ - النوبة الثالثة ۹ - النوبة الاولى ۹ - النوبة الثانیة ۹ - النوبة الثالثة ۱۰ - النوبة الاولى ۱۰ - النوبة الثانیة ۱۰ - النوبة الثالثة ۱۱ - النوبة الاولى ۱۱ - النوبة الثانیة ۱۱ - النوبة الثالثة ۱۲ - النوبة الاولى ۱۲ - النوبة الثانیة ۱۲ - النوبة الثالثة ۱۳ - النوبة الاولى ۱۳ - النوبة الثانیة ۱۳ - النوبة الثالثة ۱۴ - النوبة الاولى ۱۴ - النوبة الثانیة ۱۴ - النوبة الثالثة ۱۵ - النوبة الاولى ۱۵ - النوبة الثانیة ۱۵ - النوبة الثالثة ۱۶ - النوبة الاولى ۱۶ - النوبة الثانیة ۱۶ - النوبة الثالثة ۱۷ - النوبة الاولى ۱۷ - النوبة الثانیة ۱۷ - النوبة الثالثة ۱۸ - النوبة الاولى ۱۸ - النوبة الثانیة ۱۸ - النوبة الثالثة ۱۹ - النوبة الاولى ۱۹ - النوبة الثانیة ۱۹ - النوبة الثالثة ۲۰ - النوبة الاولى ۲۰ - النوبة الثانیة ۲۰ - النوبة الثالثة ۲۱ - النوبة الاولى ۲۱ - النوبة الثانیة ۲۱ - النوبة الثالثة ۲۲ - النوبة الاولى ۲۲ - النوبة الثانیة ۲۲ - النوبة الثالثة ۲۳ - النوبة الاولى ۲۳ - النوبة الثانیة ۲۳ - النوبة الثالثة ۲۴ - النوبة الاولى ۲۴ - النوبة الثانیة ۲۴ - النوبة الثالثة ۲۵ - النوبة الاولى ۲۵ - النوبة الثانیة ۲۵ - النوبة الثالثة ۲۶ - النوبة الاولى ۲۶ - النوبة الثانیة ۲۶ - النوبة الثالثة ۲۷ - النوبة الاولى ۲۷ - النوبة الثانیة ۲۷ - النوبة الثالثة ۲۸ - النوبة الاولى ۲۸ - النوبة الثانیة ۲۸ - النوبة الثالثة ۲۹ - النوبة الاولى ۲۹ - النوبة الثانیة ۲۹ - النوبة الثالثة ۲۹ - النوبة الاولی‏ ۲۹ - النوبة الثانیة ۲۹ - النوبة الثالثة ۳۰ - النوبة الاولى ۳۰ - النوبة الثانیة ۳۰ - النوبة الثالثة ۳۱ - النوبة الاولى ۳۱ - النوبة الثانیة ۳۱ - النوبة الثالثة ۳۲ - النوبة الاولى ۳۲ - النوبة الثانیة ۳۲ - النوبة الثالثة ۳۳ - النوبة الاولى ۳۳ - النوبة الثانیة ۳۳ - النوبة الثالثة ۳۴ - النوبة الاولى ۳۴ - النوبة الثانیة ۳۴ - النوبة الثالثة ۳۵ - النوبة الاولى ۳۵ - النوبة الثانیة ۳۵ - النوبة الثالثة ۳۶ - النوبة الاولى ۳۶ - النوبة الثانیة ۳۶ - النوبة الثالثة ۳۷ - النوبة الاولى ۳۷ - النوبة الثانیة ۳۷ - النوبة الثالثة ۳۸ - النوبة الاولى ۳۸ - النوبة الثانیة ۳۸ - النوبة الثالثة ۳۹ - النوبة الاولى ۳۹ - النوبة الثانیة ۳۹ - النوبة الثالثة ۴۰ - النوبة الاولى ۴۰ - النوبة الثانیة ۴۰ - النوبة الثالثة ۴۰ - النوبة الاولی‏ ۴۰ - النوبة الثانیة ۴۰ - النوبة الثالثة ۴۱ - النوبة الاولى ۴۱ - النوبة الثانیة ۴۱ - النوبة الثالثة ۴۲ - النوبة الاولى ۴۲ - النوبة الثانیة ۴۲ - النوبة الثالثة ۴۳ - النوبة الاولى ۴۳ - النوبة الثانیة ۴۳ - النوبة الثالثة ۴۴ - النوبة الاولى ۴۴ - النوبة الثانیة ۴۴ - النوبة الثالثة ۴۵ - النوبة الاولى ۴۵ - النوبة الثانیة ۴۵ - النوبة الثالثة ۴۶ - النوبة الاولى ۴۶ - النوبة الثانیة ۴۶ - النوبة الثالثة ۴۷ - النوبة الاولى ۴۷ - النوبة الثانیة ۴۷ - النوبة الثالثة ۴۸ - النوبة الاولى ۴۸ - النوبة الثانیة ۴۸ - النوبة الثالثة ۴۹ - النوبة الاولى ۴۹ - النوبة الثانیة ۴۹ - النوبة الثالثة ۵۰ - النوبة الاولى ۵۰ - النوبة الثانیة ۵۰ - النوبة الثالثة ۵۱ - النوبة الاولى ۵۱ - النوبة الثانیة ۵۱ - النوبة الثالثة ۵۲ - ‏النوبة الاولى ۵۲ - النوبة الثانیة ۵۲ - النوبة الثالثة ۵۳ - النوبة الاولى ۵۳ - النوبة الثانیة ۵۳ - النوبة الثالثة ۵۴ - النوبة الاولى ۵۴ - النوبة الثانیة ۵۴ - النوبة الثالثة
۳- سورة آل عمران- مدنیة
۱ - النوبة الاولى ۱ - النوبة الثانیة ۱ - النوبة الثالثة ۲ - النوبة الاولى ۲ - النوبة الثانیة ۲ - النوبة الثالثة ۳ - النوبة الاولى ۳ - النوبة الثانیة ۳ - النوبة الثالثة ۴ - النوبة الاولى ۴ - النوبة الثانیة ۴ - النوبة الثالثة ۵ - النوبة الاولى ۵ - النوبة الثانیة ۵ - النوبة الثالثة ۶ - النوبة الاولى ۶ - النوبة الثانیة ۶ - النوبة الثالثة ۷ - النوبة الاولى ۷ - النوبة الثانیة ۷ - النوبة الثالثة ۸ - النوبة الاولى ۸ - النوبة الثانیة ۸ - النوبة الثالثة ۹ - النوبة الاولى ۹ - النوبة الثانیة ۹ - النوبة الثالثة ۱۰ - النوبة الاولى ۱۰ - النوبة الثانیة ۱۰ - النوبة الثالثة ۱۱ - النوبة الاولى ۱۱ - النوبة الثانیة ۱۱ - النوبة الثالثة ۱۲ - النوبة الاولى ۱۲ - النوبة الثانیة ۱۲ - النوبة الثالثة ۱۳ - النوبة الاولى ۱۳ - النوبة الثانیة ۱۳ - النوبة الثالثة ۱۴ - النوبة الاولى ۱۴ - النوبة الثانیة ۱۴ - النوبة الثالثة ۱۵ - النوبة الاولى ۱۵ - النوبة الثانیة ۱۵ - النوبة الثالثة ۱۶ - النوبة الاولى ۱۶ - النوبة الثانیة ۱۶ - النوبة الثالثة ۱۷ - النوبة الاولى ۱۷ - النوبة الثانیة ۱۷ - النوبة الثالثة ۱۸ - النوبة الاولى ۱۸ - النوبة الثانیة ۱۸ - النوبة الثالثة ۱۹ - النوبة الاولى ۱۹ - النوبة الثانیة ۱۹ - النوبة الثالثة ۲۰ - النوبة الاولى ۲۰ - النوبة الثانیة ۲۰ - النوبة الثالثة ۲۱ - النوبة الاولى ۲۱ - النوبة الثانیة ۲۱ - النوبة الثالثة ۲۲ - النوبة الاولى ۲۲ - النوبة الثانیة ۲۲ - النوبة الثالثة ۲۳ - النوبة الاولى ۲۳ - النوبة الثانیة ۲۳ - النوبة الثالثة ۲۴ - النوبة الاولى ۲۴ - النوبة الثانیة ۲۴ - النوبة الثالثة ۲۵ - النوبة الاولى ۲۵ - النوبة الثانیة ۲۵ - النوبة الثالثة ۲۶ - النوبة الاولى ۲۶ - النوبة الثانیة ۲۶ - النوبة الثالثة ۲۷ - النوبة الاولى ۲۷ - النوبة الثانیة ۲۷ - النوبة الثالثة ۲۸ - النوبة الاولى ۲۸ - النوبة الثانیة ۲۸ - النوبة الثالثة ۲۹ - النوبة الاولى ۲۹ - النوبة الثانیة ۲۹ - النوبة الثالثة ۳۰ - النوبة الاولى ۳۰ - النوبة الثانیة ۳۰ - النوبة الثالثة ۳۱ - النوبة الاولى ۳۱ - النوبة الثانیة ۳۱ - النوبة الثالثة ۳۲ - النوبة الاولى ۳۲ - النوبة الثانیة ۳۲ - النوبة الثالثة
۴- سورة النساء- مدنیة
۱ - النوبة الاولى ۱ - النوبة الثانیة ۱ - النوبة الثالثة ۲ - النوبة الاولى ۲ - النوبة الثانیة ۲ - النوبة الثالثة ۳ - النوبة الاولى ۳ - النوبة الثانیة ۳ - النوبة الثالثة ۴ - النوبة الاولى ۴ - النوبة الثانیة ۴ - النوبة الثالثة ۵ - النوبة الاولى ۵ - النوبة الثانیة ۵ - النوبة الثالثة ۶ - النوبة الاولى ۶ - النوبة الثانیة ۶ - النوبة الثالثة ۷ - النوبة الاولى ۷ - النوبة الثانیة ۷ - النوبة الثالثة ۸ - النوبة الاولى ۸ - النوبة الثانیة ۸ - النوبة الثالثة ۹ - النوبة الاولى ۹ - النوبة الثانیة ۹ - النوبة الثالثة ۱۰ - النوبة الاولى ۱۰ - النوبة الثانیة ۱۰ - النوبة الثالثة ۱۱ - النوبة الاولى ۱۱ - النوبة الثانیة ۱۱ - النوبة الثالثة ۱۲ - النوبة الاولى ۱۲ - النوبة الثانیة ۱۲ - النوبة الثالثة ۱۳ - النوبة الاولى ۱۳ - النوبة الثانیة ۱۳ - النوبة الثالثة ۱۴ - النوبة الاولى ۱۴ - النوبة الثانیة ۱۴ - النوبة الثالثة ۱۵ - النوبة الاولى ۱۵ - النوبة الثانیة ۱۵ - النوبة الثالثة ۱۶ - النوبة الاولى ۱۶ - النوبة الثانیة ۱۶ - النوبة الثالثة ۱۷ - النوبة الاولى ۱۷ - النوبة الثانیة ۱۷ - النوبة الثالثة ۱۸ - النوبة الاولى ۱۸ - النوبة الثانیة ۱۸ - النوبة الثالثة ۱۹ - النوبة الاولى ۱۹ - النوبة الثانیة ۱۹ - النوبة الثالثة ۲۰ - النوبة الاولى ۲۰ - النوبة الثانیة ۲۰ - النوبة الثالثة ۲۱ - النوبة الاولى ۲۱ - النوبة الثانیة ۲۱ - النوبة الثالثة ۲۲ - النوبة الاولى ۲۲ - النوبة الثانیة ۲۲ - النوبة الثالثة ۲۳ - النوبة الاولى ۲۳ - النوبة الثانیة ۲۳ - النوبة الثالثة ۲۴ - النوبة الاولى ۲۴ - النوبة الثانیة ۲۴ - النوبة الثالثة ۲۵ - النوبة الاولى ۲۵ - النوبة الثانیة ۲۵ - النوبة الثالثة ۲۶ - النوبة الاولى ۲۶ - النوبة الثانیة ۲۶ - النوبة الثالثة
۵- سورة المائدة- مدنیة
۱ - النوبة الاولى ۱ - النوبة الثانیة ۱ - النوبة الثالثة ۲ - النوبة الاولى ۲ - النوبة الثانیة ۲ - النوبة الثالثة ۳ - النوبة الاولى ۳ - النوبة الثانیة ۳ - النوبة الثالثة ۴ - النوبة الاولى ۴ - النوبة الثانیة ۴ - النوبة الثالثة ۵ - النوبة الاولى ۵ - النوبة الثانیة ۵ - النوبة الثالثة ۶ - النوبة الاولى ۶ - النوبة الثانیة ۶ - النوبة الثالثة ۷ - النوبة الاولى ۷ - النوبة الثانیة ۷ - النوبة الثالثة ۸ - النوبة الاولى ۸ - النوبة الثانیة ۸ - النوبة الثالثة ۹ - النوبة الاولى ۹ - النوبة الثانیة ۹ - النوبة الثالثة ۱۰ - النوبة الاولى ۱۰ - النوبة الثانیة ۱۰ - النوبة الثالثة ۱۱ - النوبة الاولى ۱۱ - النوبة الثانیة ۱۱ - النوبة الثالثة ۱۲ - النوبة الاولى ۱۲ - النوبة الثانیة ۱۲ - النوبة الثالثة ۱۳ - النوبة الاولى ۱۳ - النوبة الثانیة ۱۳ - النوبة الثالثة ۱۴ - النوبة الاولى ۱۴ - النوبة الثانیة ۱۴ - النوبة الثالثة ۱۵ - النوبة الاولى ۱۵ - النوبة الثانیة ۱۵ - النوبة الثالثة ۱۶ - النوبة الاولى ۱۶ - النوبة الثانیة ۱۶ - النوبة الثالثة
۶- سورة الانعام‏
۱ - النوبة الاولى ۱ - النوبة الثانیة ۱ - النوبة الثالثة ۲ - النوبة الاولى ۲ - النوبة الثانیة ۲ - النوبة الثالثة ۳ - النوبة الاولى ۳ - النوبة الثانیة ۳ - النوبة الثالثة ۴ - النوبة الاولى ۴ - النوبة الثانیة ۴ - النوبة الثالثة ۵ - النوبة الاولى ۵ - النوبة الثانیة ۵ - النوبة الثالثة ۶ - النوبة الاولى ۶ - النوبة الثانیة ۶ - النوبة الثالثة ۷ - النوبة الاولى ۷ - النوبة الثانیة ۷ - النوبة الثالثة ۸ - النوبة الاولى ۸ - النوبة الثانیة ۸ - النوبة الثالثة ۹ - النوبة الاولى ۹ - النوبة الثانیة ۹ - النوبة الثالثة ۱۰ - النوبة الاولى ۱۰ - النوبة الثانیة ۱۰ - النوبة الثالثة ۱۱ - النوبة الاولى ۱۱ - النوبة الثانیة ۱۱ - النوبة الثالثة ۱۲ - النوبة الاولى ۱۲ - النوبة الثانیة ۱۲ - النوبة الثالثة ۱۳ - النوبة الاولى ۱۳ - النوبة الثانیة ۱۳ - النوبة الثالثة ۱۴ - النوبة الاولى ۱۴ - النوبة الثانیة ۱۴ - النوبة الثالثة ۱۵ - النوبة الاولى ۱۵ - النوبة الثانیة ۱۵ - النوبة الثالثة ۱۶ - النوبة الاولى ۱۶ - النوبة الثانیة ۱۶ - النوبة الثالثة ۱۷ - النوبة الاولى ۱۷ - النوبة الثانیة ۱۷ - النوبة الثالثة ۱۸ - النوبة الاولى ۱۸ - النوبة الثانیة ۱۸ - النوبة الثالثة ۱۹ - النوبة الاولى ۱۹ - النوبة الثانیة ۱۹ - النوبة الثالثة
۷- سورة الاعراف‏
۱ - النوبة الاولى ۱ - النوبة الثانیة ۱ - النوبة الثالثة ۲ - النوبة الاولى ۲ - النوبة الثانیة ۲ - النوبة الثالثة ۳ - النوبة الاولى ۳ - النوبة الثانیة ۳ - النوبة الثالثة ۴ - النوبة الاولى ۴ - النوبة الثانیة ۴ - النوبة الثالثة ۵ - النوبة الاولى ۵ - النوبة الثانیة ۵ - النوبة الثالثة ۶ - النوبة الاولى ۶ - النوبة الثانیة ۶ - النوبة الثالثة ۷ - النوبة الاولى ۷ - النوبة الثانیة ۷ - النوبة الثالثة ۸ - النوبة الاولى ۸ - النوبة الثانیة ۸ - النوبة الثالثة ۹ - النوبة الاولى ۹ - النوبة الثانیة ۹ - النوبة الثالثة ۱۰ - النوبة الاولى ۱۰ - النوبة الثانیة ۱۰ - النوبة الثالثة ۱۱ - النوبة الاولى ۱۱ - النوبة الثانیة ۱۱ - النوبة الثالثة ۱۲ - النوبة الاولى ۱۲ - النوبة الثانیة ۱۲ - النوبة الثالثة ۱۳ - النوبة الاولى ۱۳ - النوبة الثانیة ۱۳ - النوبة الثالثة ۱۴ - النوبة الاولى ۱۴ - النوبة الثانیة ۱۴ - النوبة الثالثة ۱۵ - النوبة الاولى ۱۵ - النوبة الثانیة ۱۵ - النوبة الثالثة ۱۶ - النوبة الاولى ۱۶ - النوبة الثانیة ۱۶ - النوبة الثالثة ۱۷ - النوبة الاولى ۱۷ - النوبة الثانیة ۱۷ - النوبة الثالثة ۱۸ - النوبة الاولى ۱۸ - النوبة الثانیة ۱۸ - النوبة الثالثة ۱۹ - النوبة الاولى ۱۹ - النوبة الثانیة ۱۹ - النوبة الثالثة ۲۰ - النوبة الاولى ۲۰ - النوبة الثانیة ۲۰ - النوبة الثالثة
۸- سورة الانفال- مدنیة ۹- سورة التوبة- مدنیة
۱ - النوبة الاولى ۱ - النوبة الثانیة ۱ - النوبة الثالثة ۲ - النوبة الاولى ۲ - النوبة الثانیة ۲ - النوبة الثالثة ۳ - النوبة الاولى ۳ - النوبة الثانیة ۳ - النوبة الثالثة ۴ - النوبة الاولى ۴ - النوبة الثانیة ۴ - النوبة الثالثة ۵ - النوبة الاولى ۵ - النوبة الثانیة ۵ - النوبة الثالثة ۶ - النوبة الاولى ۶ - النوبة الثانیة ۶ - النوبة الثالثة ۷ - النوبة الاولى ۷ - النوبة الثانیة ۷ - النوبة الثالثة ۸ - النوبة الاولى ۸ - النوبة الثانیة ۸ - النوبة الثالثة ۹ - النوبة الاولى ۹ - النوبة الثانیة ۹ - النوبة الثالثة ۱۰ - النوبة الاولى‏ ۱۰ - النوبة الثانیة ۱۰ - النوبة الثالثة ۱۱ - النوبة الاولى ۱۱ - لا یَزالُ بُنْیانُهُمُ الَّذِی بَنَوْا همیشه آن بناى ایشان که ورداشتند، رِیبَةً فِی قُلُوبِهِمْ در دلهاى ایشان نفاقى و شکى بود، إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ مگر آن که دلهاى ایشان ریزه ریزه کند، وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ. () و خداى دانایى است راست دانش راست کار، النوبة الثانیة ۱۱ - النوبة الثالثة ۱۲ - النوبة الاولى ۱۲ - النوبة الثانیة ۱۲ - النوبة الثالثة ۱۳ - النوبة الاولى ۱۳ - النوبة الثانیة ۱۳ - النوبة الثالثة
۱۰- سورة یونس - مکیة ۱۱- سورة هود - مکیة ۱۲- سورة یوسف- مکیة ۱۳- سورة الرعد- مکیة ۱۴- سورة ابراهیم- مکیة ۱۵- سورة الحجر- مکیة ۱۶- سورة النحل- مکیه‏ ۱۷- سورة بنى اسرائیل- مکیة ۱۸- سورة الکهف- مکیة ۱۹- سورة مریم- مکیّة ۲۰- سورة طه- مکیّة ۲۱- سورة الانبیاء- مکیة ۲۲- سورة الحجّ- مدنیّة ۲۳- سورة المؤمنون- مکیّة ۲۴- سورة النّور- مدنیّة ۲۵- سورة الفرقان- مکیة ۲۶- سورة الشعرا- مکیة ۲۷- سورة النمل- مکیة ۲۸- سورة القصص- مکیة ۲۹- سورة العنکبوت- مکّیّة ۳۰- سورة الرّوم مکّیة ۳۱- سورة لقمان - مکّیّة ۳۲- سورة المضاجع و یقال سورة السجدة- مکیة ۳۳- سورة الاحزاب- مدنیه ۳۴- سورة سبا- مکیة