چالش حفظ شعر
درباره مهستی گنجوی

مهستی گنجوی از زنان شاعران متقدم تاریخ ادبیات فارسی و همدوره با غزنویان بوده است. همسر وی را امیراحمد پسر خطیب گنجه و سال وفات وی را ۵۷۶ یا ۵۷۷ هجری قمری نوشته‌اند. از وی کتاب کامل و مستقلی باقی نمانده است.
مجموعهٔ رباعیات مهستی به همت آقای علی پی‌سپار و از روی یک نسخهٔ چاپ شده در آذربایجان شوروی به گنجور اضافه شده است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
مهستی گنجوی
رباعیات
رباعی شمارۀ ۱ رباعی شمارۀ ۲ رباعی شمارۀ ۳ رباعی شمارۀ ۴ رباعی شمارۀ ۵ رباعی شمارۀ ۶ رباعی شمارۀ ۷ رباعی شمارۀ ۸ رباعی شمارۀ ۹ رباعی شمارۀ ۱۰ رباعی شمارۀ ۱۱ رباعی شمارۀ ۱۲ رباعی شمارۀ ۱۳ رباعی شمارۀ ۱۴ رباعی شمارۀ ۱۵ رباعی شمارۀ ۱۶ رباعی شمارۀ ۱۷ رباعی شمارۀ ۱۸ رباعی شمارۀ ۱۹ رباعی شمارۀ ۲۰ رباعی شمارۀ ۲۱ رباعی شمارۀ ۲۲ رباعی شمارۀ ۲۳ رباعی شمارۀ ۲۴ رباعی شمارۀ ۲۵ رباعی شمارۀ ۲۶ رباعی شمارۀ ۲۷ رباعی شمارۀ ۲۸ رباعی شمارۀ ۲۹ رباعی شمارۀ ۳۰ رباعی شمارۀ ۳۱ رباعی شمارۀ ۳۲ رباعی شمارۀ ۳۳ رباعی شمارۀ ۳۴ رباعی شمارۀ ۳۵ رباعی شمارۀ ۳۶ رباعی شمارۀ ۳۷ رباعی شمارۀ ۳۸ رباعی شمارۀ ۳۹ رباعی شمارۀ ۴۰ رباعی شمارۀ ۴۱ رباعی شمارۀ ۴۲ رباعی شمارۀ ۴۳ رباعی شمارۀ ۴۴ رباعی شمارۀ ۴۵ رباعی شمارۀ ۴۶ رباعی شمارۀ ۴۷ رباعی شمارۀ ۴۸ رباعی شمارۀ ۴۹ رباعی شمارۀ ۵۰ رباعی شمارۀ ۵۱ رباعی شمارۀ ۵۲ رباعی شمارۀ ۵۳ رباعی شمارۀ ۵۴ رباعی شمارۀ ۵۵ رباعی شمارۀ ۵۶ رباعی شمارۀ ۵۷ رباعی شمارۀ ۵۸ رباعی شمارۀ ۵۹ رباعی شمارۀ ۶۰ رباعی شمارۀ ۶۱ رباعی شمارۀ ۶۲ رباعی شمارۀ ۶۳ رباعی شمارۀ ۶۴ رباعی شمارۀ ۶۵ رباعی شمارۀ ۶۶ رباعی شمارۀ ۶۷ رباعی شمارۀ ۶۸ رباعی شمارۀ ۶۹ رباعی شمارۀ ۷۰ رباعی شمارۀ ۷۱ رباعی شمارۀ ۷۲ رباعی شمارۀ ۷۳ رباعی شمارۀ ۷۴ رباعی شمارۀ ۷۵ رباعی شمارۀ ۷۶ رباعی شمارۀ ۷۷ رباعی شمارۀ ۷۸ رباعی شمارۀ ۷۹ رباعی شمارۀ ۸۰ رباعی شمارۀ ۸۱ رباعی شمارۀ ۸۲ رباعی شمارۀ ۸۳ رباعی شمارۀ ۸۴ رباعی شمارۀ ۸۵ رباعی شمارۀ ۸۶ رباعی شمارۀ ۸۷ رباعی شمارۀ ۸۸ رباعی شمارۀ ۸۹ رباعی شمارۀ ۹۰ رباعی شمارۀ ۹۱ رباعی شمارۀ ۹۲ رباعی شمارۀ ۹۳ رباعی شمارۀ ۹۴ رباعی شمارۀ ۹۵ رباعی شمارۀ ۹۶ رباعی شمارۀ ۹۷ رباعی شمارۀ ۹۸ رباعی شمارۀ ۹۹ رباعی شمارۀ ۱۰۰ رباعی شمارۀ ۱۰۱ رباعی شمارۀ ۱۰۲ رباعی شمارۀ ۱۰۳ رباعی شمارۀ ۱۰۴ رباعی شمارۀ ۱۰۵ رباعی شمارۀ ۱۰۶ رباعی شمارۀ ۱۰۷ رباعی شمارۀ ۱۰۸ رباعی شمارۀ ۱۰۹ رباعی شمارۀ ۱۱۰ رباعی شمارۀ ۱۱۱ رباعی شمارۀ ۱۱۲ رباعی شمارۀ ۱۱۳ رباعی شمارۀ ۱۱۴ رباعی شمارۀ ۱۱۵ رباعی شمارۀ ۱۱۶ رباعی شمارۀ ۱۱۷ رباعی شمارۀ ۱۱۸ رباعی شمارۀ ۱۱۹ رباعی شمارۀ ۱۲۰ رباعی شمارۀ ۱۲۱ رباعی شمارۀ ۱۲۲ رباعی شمارۀ ۱۲۳ رباعی شمارۀ ۱۲۴ رباعی شمارۀ ۱۲۵ رباعی شمارۀ ۱۲۶ رباعی شمارۀ ۱۲۷ رباعی شمارۀ ۱۲۸ رباعی شمارۀ ۱۲۹ رباعی شمارۀ ۱۳۰ رباعی شمارۀ ۱۳۱ رباعی شمارۀ ۱۳۲ رباعی شمارۀ ۱۳۳ رباعی شمارۀ ۱۳۴ رباعی شمارۀ ۱۳۵ رباعی شمارۀ ۱۳۶ رباعی شمارۀ ۱۳۷ رباعی شمارۀ ۱۳۸ رباعی شمارۀ ۱۳۹ رباعی شمارۀ ۱۴۰ رباعی شمارۀ ۱۴۱ رباعی شمارۀ ۱۴۲ رباعی شمارۀ ۱۴۳ رباعی شمارۀ ۱۴۵ رباعی شمارۀ ۱۴۴ رباعی شمارۀ ۱۴۶ رباعی شمارۀ ۱۴۷ رباعی شمارۀ ۱۴۹ رباعی شمارۀ ۱۴۸ رباعی شمارۀ ۱۵۰ رباعی شمارۀ ۱۵۱ رباعی شمارۀ ۱۵۲ رباعی شمارۀ ۱۵۳ رباعی شمارۀ ۱۵۴ رباعی شمارۀ ۱۵۵ رباعی شمارۀ ۱۵۶ رباعی شمارۀ ۱۵۷ رباعی شمارۀ ۱۵۸ رباعی شمارۀ ۱۵۹ رباعی شمارۀ ۱۶۰ رباعی شمارۀ ۱۶۱ رباعی شمارۀ ۱۶۲ رباعی شمارۀ ۱۶۳ رباعی شمارۀ ۱۶۴ رباعی شمارۀ ۱۶۵ رباعی شمارۀ ۱۶۶ رباعی شمارۀ ۱۶۷ رباعی شمارۀ ۱۶۸ رباعی شمارۀ ۱۶۹ رباعی شمارۀ ۱۷۰ رباعی شمارۀ ۱۷۱ رباعی شمارۀ ۱۷۲ رباعی شمارۀ ۱۷۳ رباعی شمارۀ ۱۷۴ رباعی شمارۀ ۱۷۵ رباعی شمارۀ ۱۷۶ رباعی شمارۀ ۱۷۷ رباعی شمارۀ ۱۷۸ رباعی شمارۀ ۱۷۹ رباعی شمارۀ ۱۸۰ رباعی شمارۀ ۱۸۱ رباعی شمارۀ ۱۸۲ رباعی شمارۀ ۱۸۳ رباعی شمارۀ ۱۸۴ رباعی شمارۀ ۱۸۵ رباعی شمارۀ ۱۸۶ رباعی شمارۀ ۱۸۷ رباعی شمارۀ ۱۸۸ رباعی شمارۀ ۱۸۹ رباعی شمارۀ ۱۹۰ رباعی شمارۀ ۱۹۱
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم