درباره مهدی اخوان ثالث

مهدی اخوان ثالث (م.امید) (۱۳۰۷-۱۳۶۹) شاعر نوگرای ایرانی و از پیروان سبک نیماست.
گزیده‌ای از اشعار این شاعر بزرگ توسط آقای مهران صمدنژاد برای گنجور رومیزی آماده شده است.

مهدی اخوان ثالث
زمستان آخر شاهنامه از این اوستا در حیاط کوچک پاییز، در زندان دوزخ اما سرد