چالش حفظ شعر
درباره نصرالله منشی

ابوالمعالی نصرالله منشی از دبیران دستگاه حکومت غزنویان و معاصر بهرامشاه و خسروشاه غزنوی است. وی به عربی نیز شعر می‌سروده است و به روایت عوفی در لباب الالباب در اثر سعایت بدخواهان در زمان خسروشاه غزنوی به زندان افتاد و کشته شد. اثر مهم وی ترجمهٔ آزاد کلیله و دمنه از عربی (ترجمه شده از پهلوی به عربی توسط عبدالله بن مقفع) است که آن را به نثری مسجع و آمیخته به انواع روایات و اشعار فارسی و عربی درآورده است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
نصرالله منشی
کلیله و دمنه
مقدمهٔ نصرالله منشی
بخش ۱ - وعلی الله توکلی بخش ۲ - در فضیلت پیامبر اسلام بخش ۳ - دین بی ملک ضایع است و ملک بی دین باطل بخش ۴ - محاسن عدل بخش ۵ - در ستایش امیرالمومنین ابی منصور سبکتکین عضدالله بخش ۶ - ادامهٔ ثنای پادشاه بخش ۷ - ذکر سلطان ماضی یمین الدوله محمود بخش ۸ - ادامهٔ یادکرد از سلطان ماضی محمود بخش ۹ - همی‌گوید نصرالله محمد عبدالحمید بوالمعالی بخش ۱۰ - و خیر جلیس فی الزمان کتاب بخش ۱۱ - تحفه آوردن فقیه عالم علی ابراهیم اسماعیل کتاب کلیله و دمنه نصرالله منشی را بخش ۱۲ - محاسن کلیله و دمنه بخش ۱۳ - ولدت فی زمن الملک العادل بخش ۱۴ - ترجمهٔ کلیله و دمنه به تازی بخش ۱۵ - دربارهٔ بغداد بخش ۱۶ - ذکر منصور عباسی بخش ۱۷ - ذکر منصور عباسی بخش ۱۸ - ذکر منصور عباسی بخش ۱۹ - ذکر منصور عباسی بخش ۲۰ - ذکر منصور عباسی بخش ۲۱ - ذکر منصور عباسی بخش ۲۲ - ذکر منصور عباسی بخش ۲۳ - پایان ذکر منصور عباسی، مثال دادن نصر بن احمد سامانی رودکی را به نظم کلیله و دمنه بخش ۲۴ - این کتاب به فرمان دابشلیم رای هند جمع شده بخش ۲۵ - حکمت همیشه عزیز بوده است، خاصه بنزدیک ملوک و اعیان بخش ۲۶ - دربارهٔ ترجمه‌های دیگر بخش ۲۷ - رغبت مردمان از مطالعت کتب تازی قاصر گشته بخش ۲۸ - دربارهٔ روش ترجمه و تألیف نصرالله منشی بخش ۲۹ - عرضه داشتن ترجمهٔ نیمه‌کارهٔ کلیله و دمنه به پادشاه بخش ۳۰ - در تمجید از سخن‌شناسی پادشاه
مفتتح کتاب بر ترتیب ابن المقفع ابتدای کلیله و دمنه، و هو من کلام بزرجمهر البختکان باب برزویه الطبیب باب الاسد و الثور باب الفحص عن امر دمنة باب الحمامة المطوقة و الجرذ والغراب والسلحفاة والظبی باب البوم و الغراب باب القرد و السلحفاة باب الزاهد وابن عرس باب السنور و الجرذ باب الملک والطائر فنزة باب الاسد و ابن آوی باب النابل و اللبوة باب الزاهد والضیف باب الملک و البراهمة باب الصائغ و السیاح باب ابن الملک و اصحابه خاتمهٔ مترجم
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم