چالش حفظ شعر
درباره فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی (زادهٔ ۳۲۹ ه‍.ق، ۳۱۹ ه‍.خ - درگذشتهٔ پیش از ۴۱۱ ه‍.ق، ۳۹۷ ه‍.خ در توس خراسان)، سخن‌سرای نامی ایران و سرایندهٔ شاهنامه حماسهٔ ملی ایرانیان. او را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو دانسته‌اند. نام و آوازه فردوسی در همه جای جهان شناخته شده و ستوده شده است. شاهنامهٔ فردوسی به بسیاری از زبان‌های زنده جهان برگردانده شده است. در ایران روز ۲۵ اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
فردوسی
شاهنامه
آغاز کتاب کیومرث هوشنگ طهمورث جمشید ضحاک فریدون منوچهر پادشاهی نوذر پادشاهی زوطهماسپ پادشاهی گرشاسپ کیقباد پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران رزم کاووس با شاه هاماوران سهراب داستان سیاوش پادشاهی کیخسرو شصت سال بود گفتار اندر داستان فرود سیاوش داستان کاموس کشانی داستان خاقان چین داستان اکوان دیو داستان بیژن و منیژه داستان دوازده رخ اندر ستایش سلطان محمود پادشاهی لهراسپ پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود داستان هفتخوان اسفندیار داستان رستم و اسفندیار داستان رستم و شغاد پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود پادشاهی داراب دوازده سال بود پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود پادشاهی اسکندر پادشاهی اشکانیان پادشاهی اردشیر پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود پادشاهی اورمزد پادشاهی بهرام اورمزد پادشاهی بهرام نوزده سال بود پادشاهی بهرام بهرامیان پادشاهی نرسی بهرام پادشاهی اورمزد نرسی پادشاهی شاپور ذوالاکتاف پادشاهی اردشیر نکوکار پادشاهی شاپور سوم پادشاهی بهرام شاپور پادشاهی یزدگرد بزه‌گر پادشاهی بهرام گور پادشاهی یزدگرد هجده سال بود پادشاهی قباد چهل و سه سال بود پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود پادشاهی هرمزد دوازده سال بود پادشاهی خسرو پرویز پادشاهی شیرویه پادشاهی اردشیر شیروی پادشاهی فرایین
...
پادشاهی پوران دخت پادشاهی آزرم دخت پادشاهی فرخ زاد پادشاهی یزدگرد
هجونامه (منتسب)
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم