چالش حفظ شعر
درباره عبید زاکانی

خواجه نظام‌الدین عبیدالله زاکانی شاعر و لطیفه‌پرداز نامدارایران در قرن هشتم هجری است. وی ازخاندان زاکانیان بوده و زاکانیان تیره‌ای از اعراب هستند که به قزوین مهاجرت کرده و آنجا ساکن شده بودند. وی به لحاظ وضعیت اجتماعی آن روزگار، به طنز روی آورد و نظم و نثر خود را وسیلهٔ حمله به عرفها و عادات نادرست و مفاسد و معایب طبقهٔ مشخصی از اجتماع قرار داد. وی در حدود سالهای ۷۷۱ و ۷۷۲ هجری قمری زندگی را بدرود گفت. از آثار برگزیدهٔ او می‌توان به مثنوی عشاق‎نامه، کتاب اخلاق‌الاشراف، ریش‌نامه، صد پند، لطایف و ظرایف، رسالهٔ دلگشا و بالاخره منظومهٔ معروف موش و گربه اشاره کرد.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
عبید زاکانی
دیوان اشعار
غزلیات
غزل شمارهٔ ۱ غزل شمارهٔ ۲ غزل شمارهٔ ۳ غزل شمارهٔ ۴ غزل شمارهٔ ۵ غزل شمارهٔ ۶ غزل شمارهٔ ۷ غزل شمارهٔ ۸ غزل شمارهٔ ۹ غزل شمارهٔ ۱۰ غزل شمارهٔ ۱۱ غزل شمارهٔ ۱۲ غزل شمارهٔ ۱۳ غزل شمارهٔ ۱۴ غزل شمارهٔ ۱۵ غزل شمارهٔ ۱۶ غزل شمارهٔ ۱۷ غزل شمارهٔ ۱۸ غزل شمارهٔ ۱۹ غزل شمارهٔ ۲۰ غزل شمارهٔ ۲۱ غزل شمارهٔ ۲۲ غزل شمارهٔ ۲۳ غزل شمارهٔ ۲۴ غزل شمارهٔ ۲۵ غزل شمارهٔ ۲۶ غزل شمارهٔ ۲۷ غزل شمارهٔ ۲۸ غزل شمارهٔ ۲۹ غزل شمارهٔ ۳۰ غزل شمارهٔ ۳۱ غزل شمارهٔ ۳۲ غزل شمارهٔ ۳۳ غزل شمارهٔ ۳۴ غزل شمارهٔ ۳۵ غزل شمارهٔ ۳۶ غزل شمارهٔ ۳۷ غزل شمارهٔ ۳۸ غزل شمارهٔ ۳۹ غزل شمارهٔ ۴۰ غزل شمارهٔ ۴۱ غزل شمارهٔ ۴۲ غزل شمارهٔ ۴۳ غزل شمارهٔ ۴۴ غزل شمارهٔ ۴۵ غزل شمارهٔ ۴۶ غزل شمارهٔ ۴۷ غزل شمارهٔ ۴۸ غزل شمارهٔ ۴۹ غزل شمارهٔ ۵۰ غزل شمارهٔ ۵۱ غزل شمارهٔ ۵۲ غزل شمارهٔ ۵۳ غزل شمارهٔ ۵۴ غزل شمارهٔ ۵۵ غزل شمارهٔ ۵۶ غزل شمارهٔ ۵۷ غزل شمارهٔ ۵۸ غزل شمارهٔ ۵۹ غزل شمارهٔ ۶۰ غزل شمارهٔ ۶۱ غزل شمارهٔ ۶۲ غزل شمارهٔ ۶۳ غزل شمارهٔ ۶۴ غزل شمارهٔ ۶۵ غزل شمارهٔ ۶۶ غزل شمارهٔ ۶۷ غزل شمارهٔ ۶۸ غزل شمارهٔ ۶۹ غزل شمارهٔ ۷۰ غزل شمارهٔ ۷۱ غزل شمارهٔ ۷۲ غزل شمارهٔ ۷۳ غزل شمارهٔ ۷۴ غزل شمارهٔ ۷۵ غزل شمارهٔ ۷۶ غزل شمارهٔ ۷۷ غزل شمارهٔ ۷۸ غزل شمارهٔ ۷۹ غزل شمارهٔ ۸۰ غزل شمارهٔ ۸۱ غزل شمارهٔ ۸۲ غزل شمارهٔ ۸۳ غزل شمارهٔ ۸۴ غزل شمارهٔ ۸۵ غزل شمارهٔ ۸۶ غزل شمارهٔ ۸۷ غزل شمارهٔ ۸۸ غزل شمارهٔ ۸۹ غزل شمارهٔ ۹۰ غزل شمارهٔ ۹۱ غزل شمارهٔ ۹۲ غزل شمارهٔ ۹۳ غزل شمارهٔ ۹۴ غزل شمارهٔ ۹۵ غزل شمارهٔ ۹۶ غزل شمارهٔ ۹۷ غزل شمارهٔ ۹۸ غزل شمارهٔ ۹۹ غزل شمارهٔ ۱۰۰ غزل شمارهٔ ۱۰۱ غزل شمارهٔ ۱۰۲ غزل شمارهٔ ۱۰۳ غزل شمارهٔ ۱۰۴ غزل شمارهٔ ۱۰۵ غزل شمارهٔ ۱۰۶
قصاید
قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در وصف آسمان و افلاک قصیدهٔ شمارهٔ ۲ - در مدح شاه شیخ ابواسحاق قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - در مدح جلال‌الدین شاه شجاع مظفری و فتح اصفهان قصیدهٔ شمارهٔ ۴ - در مدح شاه شیخ جمال‌الدین ابواسحق اینجو قصیدهٔ شمارهٔ ۵ - در مدح سلطان معزالدین اویس جلایری قصیدهٔ شمارهٔ ۶ - در مدح جلال‌الدین شاه شجاع مظفری قصیدهٔ شمارهٔ ۷ - در مدح شاه شیخ ابواسحاق قصیدهٔ شمارهٔ ۸ - در مدح یکی از پادشاهان عصر قصیدهٔ شمارهٔ ۹ - در مدح جمال‌الدین شاه شیخ ابواسحاق اینجو قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰ - ایضا در مدح همو گوید قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱ - ایضا در مدح همو گوید قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲ - ایضا در مدح شاه شیخ ابواسحاق قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳ - در ستایش سلطان معزالدین اویس جلایری قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴ - در مدح شاه شیخ ابواسحاق گوید قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵ - ایضا در مدح همو گوید قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶ - ایضا در مدح همو قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷ - در مدح جلال‌الدین شاه شجاع قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸ - در مدح خواجه رکن‌الدین عمیدالملک قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹ - در ستایش شاه شیخ ابواسحاق قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰ - ایضا در مدح همو قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱ - در مدح سلطان معزالدین اویس جلایری قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲ - در ستایش باده و تخلص به مدح قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳ - در مدح شاه شیخ ابواسحق اینجو گوید قصیدهٔ شمارهٔ ۲۴ - ایضا در مدح شاه شیخ ابواسحاق گوید قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵ - در ستایش شاه شیخ ابواسحاق قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶ - در مدح شاه شیخ ابواسحاق و تهنیت وزارت رکن‌الدین عمیدالملک قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷ - ایضا در مدح شیخ ابواسحاق و ایوانی که او در شیراز میساخت میگوید قصیدهٔ شمارهٔ ۲۸ - ایضا در مدح شاه شیخ ابواسحاق قصیدهٔ شمارهٔ ۲۹ - در تهنیت مراجعت شیخ ابواسحاق به شیراز قصیدهٔ شمارهٔ ۳۰ - ایضا در مدح عمیدالملک وزیر قصیدهٔ شمارهٔ ۳۱ - در مدح عمیدالملک وزیر قصیدهٔ شمارهٔ ۳۲ - در ستایش شاه شجاع مظفری و وصف بارگاه او گوید قصیدهٔ شمارهٔ ۳۳ - در وصف خطهٔ کرمان و مدح شاه شجاع گوید قصیدهٔ شمارهٔ ۳۴ - در مدح شاه شیخ ابواسحق قصیدهٔ شمارهٔ ۳۵ - ایضا در مدح شاه شیخ ابواسحق قصیدهٔ شمارهٔ ۳۶ - در مدح خواجه رکن‌الدین عمیدالملک وزیر قصیدهٔ شمارهٔ ۳۷ - در مدح شاه شیخ ابواسحق قصیدهٔ شمارهٔ ۳۸ - در وصف بارگاه شیخ ابواسحق و ستایش او قصیدهٔ شمارهٔ ۳۹ - در ستایش شاه شیخ ابواسحق قصیدهٔ شمارهٔ ۴۰ - در تعریف عمارت شاه شیخ ابواسحق قصیدهٔ شمارهٔ ۴۱ - در مدح شاه شیخ ابواسحق قصیدهٔ شمارهٔ ۴۲ - در مدح خواجه رکن‌الدین عمیدالملک وزیر
مقطعات مثنویات ترکیبات رباعیات ترجیع بند
عشاق‌نامه موش و گربه
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم