به سوال های ادبی جواب بده، دانش خودت رو محک بزن، امتیاز کسب کن، نشان ها رو به دست بیار و با دیگران رقابت کن.

شروع می کنم
درباره منوچهری

اَبوالنَّجم احمَدبن قوص‌بن احمد منوچهری دامغانی نام‌آور به منوچهری شاعر ایرانی بود. کودکی و جوانی منوچهری در دامغان به تحصیل عربی گذشت، تا این که به خدمت منوچهر قابوس زیاری در طبرستان رسید. پس از مرگ منوچهر قابوس، منوچهری به ری رفت و به خدمت طاهر دبیر رسید که از طرف سلطان مسعود غزنوی در آن‌جا فرمانروایی داشت. وی از آنجا به دربار غزنه راه یافته، و به ستایشگری سلطان مسعود غزنوی مشغول شد. منوچهری برای جلب حمایت عنصری قصیده‌ای به نام «لغز شمع» سرود و در آن عنصری را ستایش کرد. در سال ۴۳۲ هجری قمری، منوچهری در حالی که سی و چهار سال داشت درگذشت.

منوچهری
دیوان اشعار
قصاید و قطعات
شمارهٔ ۱ - در صفت بهار و مدح ابوالحسن شمارهٔ ۲ شمارهٔ ۳ شمارهٔ ۴ شمارهٔ ۵ شمارهٔ ۶ شمارهٔ ۷ شمارهٔ ۸ شمارهٔ ۹ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۱۰ شمارهٔ ۱۱ شمارهٔ ۱۲ شمارهٔ ۱۳ - در وصف خزان و مدح احمدبن عبدالصمد وزیر سلطان مسعود شمارهٔ ۱۴ شمارهٔ ۱۵ شمارهٔ ۱۶ - در وصف نوروز و مدح خواجه ابوالحسن بن حسن شمارهٔ ۱۷ - در مدح ابوحرب بختیار شمارهٔ ۱۸ شمارهٔ ۱۹ شمارهٔ ۲۰ - در وصف بهار و مدح فضل بن محمد حسینی شمارهٔ ۲۱ - در مدح خواجه احمد وزیر سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۲۲ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۲۳ - در وصف نوروز و مدح خواجه احمدبن عبدالصمد وزیر شمارهٔ ۲۴ شمارهٔ ۲۵ - در وصف بهار و مدح خواجه طاهر شمارهٔ ۲۶ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۲۷ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۲۸ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۲۹ - در وصف بهار و مدح خواجه علی‌بن محمد شمارهٔ ۳۰ شمارهٔ ۳۱ شمارهٔ ۳۲ - در تهنیت نوروز و مدح خواجه ابوالقاسم کثیر شمارهٔ ۳۳ - در وصف بهار و مدح شهریار شمارهٔ ۳۴ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۳۵ - در مدح خواجه احمد عبدالصمد وزیر سلطان مسعود شمارهٔ ۳۶ - در مدح خواجه ابوالعباس شمارهٔ ۳۷ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۳۸ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۳۹ - در مدح اسپهبد شمارهٔ ۴۰ شمارهٔ ۴۱ شمارهٔ ۴۲ - در مدح وزیر سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۴۳ شمارهٔ ۴۴ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۴۵ شمارهٔ ۴۶ شمارهٔ ۴۷ شمارهٔ ۴۸ - در مدح منوچهربن قابوس شمارهٔ ۴۹ - در وصف شراب فرماید شمارهٔ ۵۰ - در لغز شمع و مدح حکیم عنصری شمارهٔ ۵۱ - در مدح علی‌بن محمد شمارهٔ ۵۲ - درشکایت از حسودان و دشمنان خود می‌فرماید شمارهٔ ۵۳ شمارهٔ ۵۴ - در مدح شهریار شمارهٔ ۵۵ - در شکرگزاری عید و مدح خواجه محمد شمارهٔ ۵۶ - در وصف جشن مهرگان و مدح ابوحرب بختیار شمارهٔ ۵۷ شمارهٔ ۵۸ شمارهٔ ۵۹ - در مدح خواجه طاهر شمارهٔ ۶۰ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۶۱ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۶۲ - در وصف نوروز و مدح (ملک محمد) قصری شمارهٔ ۶۳ - در مدح شیخ العمید(ابوسهل زوزنی) شمارهٔ ۶۴ - در صنعت «جمع و تقسیم» و مدح فرماید شمارهٔ ۶۵ شمارهٔ ۶۶ - در مدح ابوالحسن بن علی‌بن موسی شمارهٔ ۶۷ - در شرح شکایت شمارهٔ ۶۸ - در مدح فضل بن محمد حسینی شمارهٔ ۶۹ شمارهٔ ۷۰ - در وصف بهار و مدح ابو حرب بختیار محمد شمارهٔ ۷۱ - درمدح علی‌بن عمران شمارهٔ ۷۲ - در مدح ابوالحسن عمرانی شمارهٔ ۷۳ - در مدح خواجه ابوسهل زوزنی شمارهٔ ۷۴ - در مدح فضل‌بن محمد حسینی شمارهٔ ۷۵ - در وصف اسب و مدح شهریار شمارهٔ ۷۶ - در وصف بهار و مدح میرکامگار شمارهٔ ۷۷ - در مدح سلطان مسعود غزنوی شمارهٔ ۷۸ شمارهٔ ۷۹
مسمطات رباعیات ابیات پراکنده
بازی و سرگرمی