چالش حفظ شعر
حافظ برنزی

صاحب نشان

حافظ نقره ای

۵۹ از ۲۵۰

حافظ طلایی

۵۹ از ۶۰۰

سعدی برنزی

صاحب نشان

سعدی نقره ای

۱۰۶ از ۲۵۰

سعدی طلایی

۱۰۶ از ۶۰۰

مولوی برنزی

صاحب نشان

مولوی نقره ای

۵۰ از ۲۵۰

مولوی طلایی

۵۰ از ۶۰۰

خیام برنزی

۴۶ از ۵۰

خیام نقره ای

۴۶ از ۲۵۰

خیام طلایی

۴۶ از ۶۰۰

نظامی برنزی

صاحب نشان

نظامی نقره ای

۱۱۶ از ۲۵۰

نظامی طلایی

۱۱۶ از ۶۰۰

پروین اعتصامی برنزی

۴۸ از ۵۰

پروین اعتصامی نقره ای

۴۸ از ۲۵۰

پروین اعتصامی طلایی

۴۸ از ۶۰۰

عطار نیشابوری برنزی

صاحب نشان

عطار نیشابوری نقره ای

۱۰۳ از ۲۵۰

عطار نیشابوری طلایی

۱۰۳ از ۶۰۰

سنایی برنزی

صاحب نشان

سنایی نقره ای

۵۴ از ۲۵۰

سنایی طلایی

۵۴ از ۶۰۰

وحشی بافقی برنزی

صاحب نشان

وحشی بافقی نقره ای

۵۳ از ۲۵۰

وحشی بافقی طلایی

۵۳ از ۶۰۰

رودکی برنزی

۴۳ از ۵۰

رودکی نقره ای

۴۳ از ۲۵۰

رودکی طلایی

۴۳ از ۶۰۰

صائب تبریزی برنزی

۴۳ از ۵۰

صائب تبریزی نقره ای

۴۳ از ۲۵۰

صائب تبریزی طلایی

۴۳ از ۶۰۰

ابوسعید ابوالخیر برنزی

صاحب نشان

ابوسعید ابوالخیر نقره ای

۶۴ از ۲۵۰

ابوسعید ابوالخیر طلایی

۶۴ از ۶۰۰

ملک الشعرای بهار برنزی

۴۹ از ۵۰

ملک الشعرای بهار نقره ای

۴۹ از ۲۵۰

ملک الشعرای بهار طلایی

۴۹ از ۶۰۰

باباطاهر برنزی

صاحب نشان

باباطاهر نقره ای

۶۶ از ۲۵۰

باباطاهر طلایی

۶۶ از ۶۰۰

شهریار برنزی

صاحب نشان

شهریار نقره ای

۵۱ از ۲۵۰

شهریار طلایی

۵۱ از ۶۰۰

بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم