چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن
حافظ برنزی

۱ از ۵۰

حافظ نقره ای

۱ از ۲۵۰

حافظ طلایی

۱ از ۶۰۰

سعدی برنزی

۱ از ۵۰

سعدی نقره ای

۱ از ۲۵۰

سعدی طلایی

۱ از ۶۰۰

مولوی برنزی

۰ از ۵۰

مولوی نقره ای

۰ از ۲۵۰

مولوی طلایی

۰ از ۶۰۰

خیام برنزی

۱ از ۵۰

خیام نقره ای

۱ از ۲۵۰

خیام طلایی

۱ از ۶۰۰

نظامی برنزی

۱ از ۵۰

نظامی نقره ای

۱ از ۲۵۰

نظامی طلایی

۱ از ۶۰۰

پروین اعتصامی برنزی

۲ از ۵۰

پروین اعتصامی نقره ای

۲ از ۲۵۰

پروین اعتصامی طلایی

۲ از ۶۰۰

عطار نیشابوری برنزی

۰ از ۵۰

عطار نیشابوری نقره ای

۰ از ۲۵۰

عطار نیشابوری طلایی

۰ از ۶۰۰

سنایی برنزی

۰ از ۵۰

سنایی نقره ای

۰ از ۲۵۰

سنایی طلایی

۰ از ۶۰۰

وحشی بافقی برنزی

۱ از ۵۰

وحشی بافقی نقره ای

۱ از ۲۵۰

وحشی بافقی طلایی

۱ از ۶۰۰

رودکی برنزی

۰ از ۵۰

رودکی نقره ای

۰ از ۲۵۰

رودکی طلایی

۰ از ۶۰۰

صائب تبریزی برنزی

۱ از ۵۰

صائب تبریزی نقره ای

۱ از ۲۵۰

صائب تبریزی طلایی

۱ از ۶۰۰

ابوسعید ابوالخیر برنزی

۰ از ۵۰

ابوسعید ابوالخیر نقره ای

۰ از ۲۵۰

ابوسعید ابوالخیر طلایی

۰ از ۶۰۰

ملک الشعرای بهار برنزی

۰ از ۵۰

ملک الشعرای بهار نقره ای

۰ از ۲۵۰

ملک الشعرای بهار طلایی

۰ از ۶۰۰

باباطاهر برنزی

۰ از ۵۰

باباطاهر نقره ای

۰ از ۲۵۰

باباطاهر طلایی

۰ از ۶۰۰

شهریار برنزی

۱ از ۵۰

شهریار نقره ای

۱ از ۲۵۰

شهریار طلایی

۱ از ۶۰۰