به سوال های ادبی جواب بده، دانش خودت رو محک بزن، امتیاز کسب کن، نشان ها رو به دست بیار و با دیگران رقابت کن.

شروع می کنم

شمارهٔ ۳۰

0
حاشیه

رحم ای خدای دادگر کردی نکردی
ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی

از این سپس میدان شاهان جهان را
گر از حلب تا کاشغر کردی نکردی

پیش ملل شرمندگیمان کُشت زین روی
ما را از این شرمنده تر کردی نکردی

در کینه خواهی خرابی های ایران
ما را به شه گر کینه ور کردی نکردی

در سایۀ این شاخه هرگز گل نروید
با تیشه قطع این شجر کردی نکردی

از تارک شاه قدرقدرت اگر دور
این تاج با دست قدر کردی نکردی

با مجلس شوری ز عارف گو جز این کار
فردا اگر کار دگر کردی نکردی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۹
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۱
بازی و سرگرمی