دوبیتی شمارهٔ ۱۹۰


0
حاشیه

در آینهٔ وجود مطلق
خود بیند و خود نماید الحق

مائیم حباب و آب و دریا
زورق بحریست و بحر زورق
حاشیه ای برای این گوهر بنویس