دوبیتی شمارهٔ ۱۸۸


0
حاشیه

خوش سماعی و عارفان در رقص
ذوق خواهی بیا چنین در رقص

اسم و عین است و جسم و روح چهار
همه رقصان ولی از آن در رقص
حاشیه ای برای این گوهر بنویس