چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن

غزل شمارهٔ ۱۸۸۹

0
حاشیه

دلِ دلِ دلی تو دلِ مرا مَرَنجان
چرا چرا چه معنی مرا کُنی پَریشان؟

بیا بیا و بازآ به صُلحْ سویِ خانه
مَرو مَرو زِ پیشَم کَتِف چُنین مَجُنبان

تو صد شِکَرسِتانی تُرُش چه کردی ابرو؟
سَبُک تَر از صَبایی چرا شوی گِرانْ جان؟

مَنَم کنون زِ عشقِ رُخِ چو گُلْشَنِ تو
فَراز سَرو و گُلْشَن چو صد هزاردَستان

بیا بیا دَمَم دِهْ که دَمدَمَه‌‌یْ لَطیفَت
حَیاتِ دل فَزایَد مرا چو آبِ حیوان

بیار عشوه اینک بَهایِ عشوه صد جان
هزار جان بیارْزَد زِهی مَتاعِ ارزان

تو عقلِ عقلِ مایی چرا زِ ما جُدایی؟
سَری که عقلْ ازو شُد نه گیج مانْد و حیران؟

سُتونِ این سَرایی زِ دَر بُرون چرایی؟
سَرا که‌ بی‌سُتون شُد نه پَست گشت ویران؟

تو ماهِ آسمانی وَ ما شَبیمْ تاری
شبی که مَهْ نباشد غَلَس بُوَد فراوان

تو پادشاهِ شهری وَ ما کِنارْ شهری
چو شهر مانْد‌ بی‌شَهْ چه سَر بُوَد چه سامان؟

مَها تویی سُلَیمان فِراق و غَم چو دیوان
چو دور شُد سُلَیمان نه دست یافت شیطان؟

تویی به جایِ موسی وَ ما تو را عَصایی
به جُز به کَفِّ موسی عَصا نیافت بُرهان

مسیح خوش دَمی تو وَ ما زِ گِل چو مُرغی
دَمی بِدَم تو بر ما بر اوج بین تو جولان

تو نوحِ روزگاری وَ ما چو اهلِ کَشتی
چو نوحْ رفت کَشتی کجا رَهَد زِ طوفان؟

تویی خَلیلْ ای جان همه جهان پُرآتش
که‌ بی‌خَلیلْ آتش‌ نمی‌شود گُلِستان

تو نورِ مُصْطَفایی وَ کعبه پُربُتان شُد
هِلا بیا بُرون کُن بُتان زِ بیتِ رَحْمان

تو یوسُفِ جَمالی و چَشمِ خَلْق بَسته
نَظَر زِ تو گُشایَد چو چَشمِ پیر کَنْعان

تو گوهرِ صَفایی و ما صَدَف به گِردَت
صَدَف چه قیمت آرَد چو رفت گوهرِ کان؟

تو جانِ آفتابی که او است جانِ عالَم
سِزَد گَرَت بگویم که جانِ جانِ کیهان

به غَیب باشد ایمان تو غَیب را عِیانی
که عینِ عینِ عینی وَ اصلِ اصلِ ایمان

خَمُش که تا قیامَت اگر دَهی عَلامَت
جوی نموده باشی به ما زِ گنجِ پنهان
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم
با صدای عليرضا مختارپور بشنوید:


این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: غزل شمارهٔ ۱۸۸۸
گوهر بعدی: غزل شمارهٔ ۱۸۹۰