چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۴۲

0
حاشیه

مرغی دیدم نشسته بر ویرانی
در پیش گرفته کلّهٔ سلطانی

میگفت بدان کلّه که ای نادانی
دیدی که بمردی وندادی نانی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۴۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۴۳
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم