شمارهٔ ۴


0
حاشیه

نه مرد و نه نامرد توام میدانی
زیرا که نه در خورد توام میدانی

دلسوختهٔ عشق توام میبینی
ماتم زدهٔ درد توام میدانی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس
گوهر قبلی: شمارهٔ ۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۵