شمارهٔ ۲۰


0
حاشیه

دل شیوهٔ عشق یک نفس باز نیافت
دل خون شد و راه این هوس باز نیافت

سرگشتهٔ عشق شد که در عالم عشق
سررشتهٔ عشق هیچ کس باز نیافت
حاشیه ای برای این گوهر بنویس
گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۹
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۱