چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۳۷

0
حاشیه

دوام دولت اندر حق شناسیست
زوال نعمت اندر ناسپاسی است

اگر فضل خدا بر خود بدانی
بماند بر تو نعمت جاودانی

چه ماند از لطف و احسان و نکویی؟
حرامت باد اگر شکرش نگویی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۸
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم