چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۲۶

0
حاشیه

ای پسندیده حیف بر درویش
از برای قبول و منصب خویش

تا دل پادشه به دست آری
حیف باشد که حق بیازاری
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۷
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم