چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۲۲۴

0
حاشیه

ای که گر هر سر موییت زبانی دارد
شکر یک نعمت از انعام خدایی نکنی

حق چندین کرم و رحمت و رأفت شرطست
که به جای آوری و سست وفایی نکنی

پادشاهیت میسر نشود روز به خلق
تا به شب بر در معبود گدایی نکنی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۲۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۲۵
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم