چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۲۲۰

0
حاشیه

مقابلت نکند با حجر به پیشانی
مگر کسی که تهور کند به نادانی

کس این خطا نپسندد که دفع دشمن خود
توانی و نکنی و یا کنی و نتوانی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۱۹
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۲۱
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم