چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۲۰۹

0
حاشیه

آن مکن در عمل که در عزلت
خوار و مذموم و متهم باشی

در همه حال نیک محضر باش
تا همه وقت محترم باشی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۰۸
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۱۰
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم