چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۲۰۸

0
حاشیه

هر کجا خط مشکلی بکشند
جهد کن تا برون خط باشی

چون غلط بشنوی شتاب مکن
تا نباید که خود غلط باشی

خامشی محترم به کنج ادب
به که گویندهٔ سقط باشی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۰۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۰۹
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم