چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۲۰۴

0
حاشیه

ای پسندیده حیف بر درویش
تا دل پادشه به دست آری

تو برای قبول و منصب خویش
حیف باشد که حق بیازاری
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۰۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۰۵
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم