چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱۶۹

0
حاشیه

مثل وقوفک عندالله فی ملاء
یوم التغابن و استیقظ لمزدجر

یا فاعل الذنب هل ترضی لنفسک فی
قید الاساری و اخوان علی سرر
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۶۸
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۷۰
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم