چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱۳۷

0
حاشیه

نگین ختم رسالت پیمبر عربی
شفیع روز قیامت محمد مختار

اگر نه واسطهٔ موی و روی او بودی
خدای خلق نگفتی قسم به لیل و نهار
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۳۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۳۸
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم