چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱۳۴

0
حاشیه

خداوند کشور خطا می‌کند
شب و روز ضایع به خمر و خمار

جهانبانی و تخت کیخسروی
مقامی بزرگست کوچک مدار

که گر پای طفلی برآید به سنگ
خدای از تو پرسد به روز شمار
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۳۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۳۵
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم