چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن

شمارهٔ ۱۳۳

0
حاشیه

چو رنج برنتوانی گرفتن از رنجور
قدم ز رفتن و پرسیدنش دریغ مدار

هزار شربت شیرین و میوهٔ مشموم
چنان مفید نباشد که بوی صحبت یار
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۳۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۳۴