چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱۳۲

0
حاشیه

حدیث وقف به جایی رسید در شیراز
که نیست جز سلسل البول را در او ادرار

فقیه گرسنه تحصیل چون تواند کرد
مگر به روز گدایی کند، به شب تکرار
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۳۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۳۳
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم