چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱۲۲

0
حاشیه

نه آدمیست که در خرمی و مجموعی
به خستگان پراکنده بر نبخشاید

گلیم خویش برآرد سیه گلیم از آب
وگر گلیم رفیق آب می‌برد شاید
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۲۳
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم