چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۹۸

0
حاشیه

دامن آلوده اگر خود همه حکمت گوید
به سخن گفتن زیباش بدان به نشوند

وآنکه پاکیزه رود گر بنشیند خاموش
همه از سیرت زیباش نصیحت شنوند
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۹۷
گوهر بعدی: شمارهٔ ۹۹
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم