چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۵۹

0
حاشیه

دیو اگر صومعه داری کند اندر ملکوت
همچو ابلیس همان طینت ماضی دارد

ناکسست آنکه به دراعه و دستار کسست
دزد دزدست وگر جامهٔ قاضی دارد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۵۸
گوهر بعدی: شمارهٔ ۶۰
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم