چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۵

0
حاشیه

طریق و رسم صاحبدولتانست
که بنوازند مردان نکو را

دگر چون با خداوندان بقا داد
نکو دارند فرزندان او را
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم