چالش حفظ شعر

قطعه شمارهٔ ۲۱

0
حاشیه

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش
اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: قطعه شمارهٔ ۲۰
گوهر بعدی: قطعه شمارهٔ ۲۲
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم