چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۳۹

0
حاشیه

با شاهد شوخ شنگ و با بربط و نی
کنجی و فراغتی و یک شیشهٔ می

چون گرم شود ز باده ما را رگ و پی
منت نبریم یک جو از حاتم طی
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۳۸
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۴۰
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم