چالش حفظ شعر

تکه ۲۷ - مفردات

0
حاشیه

می‌میرم و همچنان نظر بر چپ و راست
تا آنکه نظر در او توان کرد کجاست؟

از روی نکو صبر نمی‌شاید کرد
لیکن نه به اختیار می‌باید کرد

خفتی و به خفتنت پراکنده شدیم
برخاستی و به دیدنت زنده شدیم

نقاب از بهر آن باشد که بربندند روی زشت
تو زیبایی به نام ایزد چرا باید که بربندی؟

می‌شنیدم به حسن چون قمری
چون بدیدم از آن تو خوبتری
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: تکه ۲۶ - ترکیب بند
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم