چالش حفظ شعر

گفتار اندر ثمره جوانمردی

0
حاشیه

ببخش ای پسر کآدمی زاده صید
به احسان توان کرد و، وحشی به قید

عدو را به الطاف گردن ببند
که نتوان بریدن به تیغ این کمند

چو دشمن کرم بیند و لطف و جود
نیاید دگر خبث از او در وجود

مکن بد که بد بینی از یار نیک
نیاید ز تخم بدی بار نیک

چو با دوست دشخوار گیری و تنگ
نخواهد که بیند تو را نقش و رنگ

وگر خواجه با دشمنان نیکخوست
بسی بر نیاید که گردند دوست
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: حکایت
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم