چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۱۲۹

0
حاشیه

ای مطرب ازان حریف پیغامی ده
وین دلشده را به عشوه آرامی ده

ای ساقی ازان دور وفا جامی ده
ور رشک برد حسود، گو جامی ده
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۱۲۸
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۱۳۰
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم