به سوال های ادبی جواب بده، دانش خودت رو محک بزن، امتیاز کسب کن، نشان ها رو به دست بیار و با دیگران رقابت کن.

شروع می کنم
پازل ۱۵ تایی
پازل ۱۵ تایی

سودوکو
سودوکو

مبارز چوب ها
مبارز چوب ها

برج مکعب ها
برج مکعب ها

2048
2048

روبیک
روبیک

انفجار جعبه ها
انفجار جعبه ها

بازی و سرگرمی