گوهر یک پروژه مستقل بوده و به صورت شخصی اداره می شود، شما هم می توانید در این مسیر با کمک های مالی خود ما را یاری کنید.
چنانچه در سایت عضو باشید و وارد حساب کاربری خود شده باشید، به ازای پرداخت های خود امتیاز نیز دریافت می کنید.

اگر به عنوان شخصیت حقوقی یا حقیقی تمایل به حمایت بلند مدت از گوهر دارید از طریق صفحه تماس با ما پیام دهید.

پرداخت ۵۰۰۰ تومان | دریافت ۱۰ امتیاز
پرداخت ۲۵۰۰۰ تومان | دریافت ۵۰ امتیاز
پرداخت ۵۰۰۰۰ تومان | دریافت ۱۰۰ امتیاز
پرداخت ۱۰۰۰۰۰ تومان | دریافت ۲۰۰ امتیاز
پرداخت ۲۰۰۰۰۰ تومان | دریافت ۳۰۰ امتیاز
پرداخت ۵۰۰۰۰۰ تومان | دریافت ۵۰۰ امتیاز
پرداخت ۱۰۰۰۰۰۰ تومان | دریافت ۱۰۰۰ امتیاز
پرداخت ۲۰۰۰۰۰۰ تومان | دریافت ۲۰۰۰ امتیاز
پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰ تومان | دریافت ۵۰۰۰ امتیاز
پرداخت ۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان | دریافت ۱۰۰۰۰ امتیاز
پرداخت ۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان | دریافت ۲۰۰۰۰ امتیاز
پرداخت ۳۰۰۰۰۰۰۰ تومان | دریافت ۳۰۰۰۰ امتیاز
پرداخت ۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان | دریافت ۴۰۰۰۰ امتیاز
پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان | دریافت ۵۰۰۰۰ امتیاز

حامیان ما


فرح ناز آیت اللهی
۱۴۰۰/۱۱/۴
۲۵۰۰۰۰ ریال

ناشناس
۱۴۰۰/۱۱/۳
۵۰۰۰۰ ریال

فرح ناز آیت اللهی
۱۴۰۰/۱۰/۶
۲۵۰۰۰۰ ریال

خرقه پوش
۱۴۰۰/۹/۱۶
۵۰۰۰۰ ریال

ناشناس
۱۴۰۰/۹/۱۶
۵۰۰۰۰ ریال

مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام